02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

LG03 ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ – วังเวียง – หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง – วัดสีสะเกด – เวียงจันทน์ – วังเวียง


วันที่สอง ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา


วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหักที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 400 บาท ต่อท่าน ต่อทริป
ดาวน์โหลดไฟล์