Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ MI02 ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ – สิงคโปร์ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า 4 วัน 3 คืน (MH)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MI02 ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ – สิงคโปร์ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า 4 วัน 3 คืน (MH)รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮส์แลนด์


วันที่สอง เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู


วันที่สาม โยโฮบารู สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์ Resorts World Sentosa Universal Studio


วันที่สี่ โยโฮบารู - ช้อปปิ้ง JB PREMIUM OUTLET กัวลาลัมเปอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตรานี้รวม
- ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
- รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ  
- ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่ามัคคุเทศก์ไทยมาเลเซีย    
- ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหักที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย) 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  
- การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (3 วัน รวมเป็น  50 RM หรือ 500 บาท) 
ดาวน์โหลดไฟล์