02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MI01 ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอน – เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน (MH)รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์


วันที่สอง คาเมรอน – ฟาร์มผึ้ง – น้ำตกอีกกานด้า – เก็นติ้งไฮส์แลนด์


วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน KLIA – สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตรานี้รวม
- ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด
- รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ  
- ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่ามัคคุเทศก์ไทยมาเลเซีย    
- ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหักที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย) 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  
- การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (3 วัน รวมเป็น  50 RM หรือ 500 บาท) 
ดาวน์โหลดไฟล์