02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

คาราวานครอบครัวสุขสันต์ “สิงหา พาแม่เที่ยว” เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เขาใหญ่(นครราชสีมา) วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 (3 วัน 2 คืน)รายละเอียดการเดินทาง


วันศุกร์ที่ 12 ส.ค.59 กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – ชมทุ่งดอกกระเจียวบาน – มอหินขาว


วันเสาร์ที่ 13 ส.ค.59 อุทยานแห่งชาติไทรทอง – ผาหำหด – เขาใหญ่


วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค.59 เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม – ปาลิโอ – วัดพระพุทธฉาย – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม      
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐาน 2 ชั้น
- ค่าที่พักที่ จังหวัด ชัยภูมิ 1 คืน จังหวัดนครราชสีมา(เขาใหญ่) 1 คืน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- ค่าเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000  บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
ทุนประกัน 1,000,000.- เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุ 
- ภาษีหักที่จ่าย 3 %  และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดาวน์โหลดไฟล์