Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทัวร์แอ่วเหนือ น่าน - ปัว 3 วัน 2 คืน (DD) (นั่งเครื่อง)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

ทัวร์แอ่วเหนือ น่าน - ปัว 3 วัน 2 คืน (DD) (นั่งเครื่อง)

อัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืน

(สำหรับลูกค้า 8ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)                       ราคาท่านละ  5,900  บาท

ราคาตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ ราคาประมาณ                                ราคาท่านละ  4,000 บาทรายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เมืองเก่าน่าน

07.45 น   คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง ประตูทางเข้าหมายเลข 6 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่าน
08.45 น. ออกเดินทางไป จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8818
10.05 น. คณะเดินถึงสนามบินน่านนคร นำทุกท่านขึ้นรถตู้ เพื่อไปนมัสการ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน จากนั้น นำทุกท่าน ไหว้ศาลหลักเมืองน่าน ในวัดมิ่งเมือง ที่มีวิหารอันงดงามด้วยปูนปั้นอยู่โดยรอบวิหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลาง (ข้าวซอย,ขนมจีนน้ำเงี้ยว,ข้าวกั้นจิ้น) 
บ่าย นำท่านไปเยี่ยมชม วัดภูมินทร์ วัดที่โด่งดังด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพปู่ม่านย่าม่าน รวมถึงภูมิสถาปัตย์ของวัดที่สร้างได้อย่างน่าชื่นชมในการผสมผสานความเชื่อของศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้าด้วยกัน พร้อมแวะถ่ายรูปอุโมงค์ต้นจำปาลาวหรือต้นลีลาวดี จากนั้น นำท่านชม วัดช้างค้ำ หรือวัดหลวงกลางเวียงภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ และเจดีย์ที่มีปูนปั้นรูปช้างรายล้อมอยู่โดยรอบ
15.00 น. นำท่านนั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน พร้อมรับฟังบรรยายประวัติเมืองน่าน อันยิ่งใหญ่ พร้อมกับชมสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
16.30 น. นำท่านไปชมวิวเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน จนได้เวลาพอสมควร นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
18.30 น. นำคณะไปรับประทานอาหารเย็นที่ริมแม่น้ำน่าน  จากนั้น นำท่านไปชิมของหวานป้านิ่มอันเลื่องชื่อ จากนั้น นำท่านเนทางเข้าสู่ที่พัก เฮือนน่าน นิทรา หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง หนองบัว – วังศิลาเพชร

06.00 น. นำท่านไปตักบาตรเช้าที่หน้าตลาดสด พร้อมเดินเที่ยวชมตลาดสด ดูวิถีชีวิตของชาวน่าน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะเที่ยวชม หอศิลป์ริมน่าน แหล่งรวบรวมภาพจิตรกรรมและงานศิลปะจากศิลปินเลื่องชื่อ หลาย ๆ ท่าน รวมถึงภาพของฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯที่ทรงวาดไว้ยามเสด็จมาที่นี่ ต่อไปเยี่ยมชม วัดหนองบัว อีกวัดหนึ่งที่คงความเป็นไทลื้อไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อุโบสถหลังเล็ก ๆ สิงห์ 2 ตัว หมอบเฝ้าหน้าวิหาร เมื่อเข้าวัดจะมีดนตรีพื้นเมือง ผู้สูงอายุคณะหนองบัวบานขับกล่อม เข้ากับบรรยากาศดีมาก ด้านหลังวิหาร จะมีเฮือนไทลื้อมะเก่า เฮือนพำนักที่บ่งบอกเรื่องราวของความเป็นอยู่ผู้คน ณ ดินแดนแห่งนี้ ที่ใต้ถุนเฮือน มีร้านค้ากลุ่มแม่บ้าน ร้านเล็กๆ พร้อมกับกี่กะตุกไว้ทอผ้า ที่แม่บ้านทอผ้า ยามว่างจากไม่มีนักท่องเที่ยว ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไป อ.ปัว 
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวันในสไตล์พื้นบ้านที่โฮมสเตย์บ้านศิลาเพชร (ผักทุกต้นมาจากสวนข้างบ้านสดมาก)
นำท่านเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชิมขนมข้าวแคบ ขนมพื้นเมือง วิถีชุมชนที่กำลังจะจางหายไป นำท่านไปเที่ยวชมวังศิลาเพชร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม (เดินทางไป-กลับ 3 กม.) จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารใน อ.ปัว

วันที่สามของการเดินทาง ดอยภูคา – บ่อเกลือ – น่าน – กรุงเทพฯ

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นทุกท่านเก็บสัมภาระ และออกเดินทางไปยอดดอยภูคา พาท่านลัดเละไต่ดอย ขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามบนยอดดอยภูคา ไหว้ของพร ศาลเจ้าหลวงภูคา ปฐมราชวงศ์ภูคา ผู้ครองนครน่านแต่บรรพกาล จากนั้นออกเดินทางต่อไปบ่อเกลือ นำท่านชมการทำเกลือ โดยวิธีดั้งเดิมที่ สืบทอดกันมาหลายร้อยปี
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใน อ. บ่อเกลือ 
นำท่านไปเที่ยวชม วัดศิลปะไทลื้อ ที่วัดต้นแหลง ที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างเหนี่ยวแน่ บนหลังคาวัดเราจะเห็นปูนปั้นรูปพญานาค 3 เศียร แทนความหมายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ออกเดินทางไป อ.เมืองน่าน นำท่านไปหาซื้อของฝากที่ร้านโอทอป แหล่งรวบรวมของฝากจากทั้งจังหวัดน่าน
16.30 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในเมืองน่าน
จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปสนามบินน่าน
19.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8827
20.40 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ วีไอพี นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- หัวหน้าทัวร์ จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการประสานงาน และดูแลคณะตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุจากการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินนกแอร์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
ดาวน์โหลดไฟล์