02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EZ02 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศษ – เบลเยียม – ลักเซมเบิร์ก – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน 8 วัน 5 คืน (QR)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 มี.ค 2561 - 28 มี.ค 2561 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 มี.ค 2561 - 1 เม.ย 2561 | ราคา 53,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สอง โดฮา สนามบินปารีส – ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์


วันที่สาม พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE


วันที่สี่ ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส


วันที่ห้า บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ


วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF


วันที่เจ็ด จัตุรัสดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร –สนามบินสคิปโพล


วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)
ดาวน์โหลดไฟล์