02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EWR46 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน – ออสเตรีย – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 6 มี.ค 2561 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 มี.ค 2561 - 5 เม.ย 2561 | ราคา 39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ


วันที่สอง ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW Welt – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน


วันที่สาม ซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท


วันที่สี่ ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรูค – หลังคาทองคำ


วันที่ห้า ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์


วันที่หก ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – น้ำตกไรน์


วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม 
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
- รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
- โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
- คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
ดาวน์โหลดไฟล์