02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EWR45 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – ทิตลิส 7 วัน (EK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 | ราคา 49,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 49,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 มี.ค 2561 - 2 เม.ย 2561 | ราคา 49,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ


วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – แกลลอเรียลาฟาแยตต์ – ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ร้านค้าปลอดภาษีล่องเรือบาโตมูซ


วันที่สาม La Vallee Village Outlet – แรงส์ – มหาวิหารแรงส์


วันที่สี่ สตราสบูร์ก – จัตุรัสเกลแบร์ – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – กอลมาร์ – เมืองเก่ากอลมาร์


วันที่ห้า แองเกิลเบิร์ก – ทิตลิส –ถ้ำน้ำแข็ง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน


วันที่หก อินเทอลาเก้น – ซูริค


วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
- ค่าที่พัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
- ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
- คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
ดาวน์โหลดไฟล์