Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ EE07 แกรนด์ทัวร์โบรา โบร่า และหมู่เกาะเฟร้นช์โพลีนีเซีย 18 วัน โดยสายการสายการบินไทย ... (TG)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EE07 แกรนด์ทัวร์โบรา โบร่า และหมู่เกาะเฟร้นช์โพลีนีเซีย 18 วัน โดยสายการสายการบินไทย ... (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
4 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561
| ราคา 319,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพมหานคร


วันที่สอง อ๊อคแลนด์


วันที่สาม อ๊อคแลนด์ – ปาเปเอเต (ตาฮีตี) ถึงสนามบินปาเปเอเตใน วันที่ 6 มีนาคม 2561


วันที่สาม ปาเปเอเต (ตาฮีตี) – เชคอินลงเรือสำราญ Oceania Cruise


วันที่สี่ เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลินีเซีย)


วันที่ห้า ราอีอาเตอา


วันที่หก โบรา โบร่า


วันที่เจ็ด โบรา โบร่า


วันที่แปด Cruising the South Pacific


วันที่เก้า นูกูฮิวา


วันที่สิบ นูกูฮิวา


วันที่ี่สิบเอ็ด Cruising the South Pacific


วันที่สิบสอง ฟาการาวา


วันที่สิบสาม รังกิโรอา


วันที่สิบสี่ ฮูอาฮีเน


วันที่สิบห้า ตาฮีตี


วันที่สิบหก ตาฮีตี


วันที่สิบหก ตาฮีตี – อ๊อคแลนด์


วันที่สิบเจ็ด อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพ


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย และ แอร์นิวซีแลนด์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่ แบบ Balcony Cabin)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ (วีซ่ากลุ่ม) และ ค่าวีซ่าเชงเก้น (สำหรับเข้าหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย)
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด
- ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบยื่นเดี่ยว (วีซ่าที่นวมคือวีซ่าแบบกลุ่ม) หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชำระเพิ่ม 3,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์