02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

JH50 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด – ลานสกี – โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 | ราคา 45,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561 | ราคา 43,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)


วันที่สอง ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี


วันที่สาม KiRoro Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ


วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย


วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
ดาวน์โหลดไฟล์