02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

JZ35 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด – โอตารุ – ลานสกี 5 วัน 3 คืน (HX)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 37,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 6 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561 | ราคา 35,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ


วันสอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ชิโตเสะ – ฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


วันที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง


วันที่สี่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – DUTY FREE – ลานกิจกรรมหิมะ ซัปโปโร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


วันที่ห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


 
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ไม่เกิน2ชิ้น /ท่าน
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)**ไม่รวมประกันสุขภาพ**
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
ดาวน์โหลดไฟล์