02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KC51 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ – เทศกาลตกปลากน้ำแข็ง – ลานสกี 5 วัน 3 คืน (LJ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง (รวมอุปกรณ์ตกปลา)


วันที่สาม เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์– Seoullo 7017


วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – N TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง


วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร –RED PINE –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก Trick eye museum + Ice museum – ช้อปปิ้งอีวาแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  35,000 วอนหรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทริป
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ                                                                                        
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์