02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MPT06 ADAARAN CLUB RANNALHI 3 วัน 2 คืนวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ธ.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2561 | ราคา 28,400 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย 2561 | ราคา 26,100 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 พ.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2560 | ราคา 19,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2560 | ราคา 21,700 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 | ราคา 20,600 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ มาเล่ (มัลดีฟส์)


วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส์


วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก 2 คืนขึ้นไป 
- Speed Boat (เรือเร็ว) รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ ตามเงื่อนไขของ All Inclusive
- บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
- บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
- Service charge 10%,  Maldives Tax 12%, Green Tax 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
- ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ดาวน์โหลดไฟล์