02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KW27 ทัวร์เกาหลี เทศกาลชมดอกซากุระ เกาะนามิ – เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (ZE)(7C)(LJ)(TW)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561 | ราคา 14,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2561 - 28 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 มี.ค 2561 - 29 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 มี.ค 2561 - 30 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 มี.ค 2561 - 31 มี.ค 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 มี.ค 2561 - 1 เม.ย 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 มี.ค 2561 - 2 เม.ย 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 มี.ค 2561 - 3 เม.ย 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 มี.ค 2561 - 4 เม.ย 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 เม.ย 2561 - 5 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 เม.ย 2561 - 6 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 เม.ย 2561 - 7 เม.ย 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 เม.ย 2561 - 8 เม.ย 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 เม.ย 2561 - 9 เม.ย 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 เม.ย 2561 - 10 เม.ย 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 เม.ย 2561 - 11 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 เม.ย 2561 - 12 เม.ย 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 เม.ย 2561 - 13 เม.ย 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 เม.ย 2561 - 14 เม.ย 2561 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 เม.ย 2561 - 15 เม.ย 2561 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 เม.ย 2561 - 16 เม.ย 2561 | ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 เม.ย 2561 - 17 เม.ย 2561 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 เม.ย 2561 - 18 เม.ย 2561 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 เม.ย 2561 - 19 เม.ย 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 เม.ย 2561 - 20 เม.ย 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 เม.ย 2561 - 21 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 เม.ย 2561 - 22 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 เม.ย 2561 - 23 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 เม.ย 2561 - 27 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 เม.ย 2561 - 24 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 เม.ย 2561 - 25 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 เม.ย 2561 - 26 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 เม.ย 2561 - 28 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 เม.ย 2561 - 29 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 เม.ย 2561 - 30 เม.ย 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 เม.ย 2561 - 1 พ.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 เม.ย 2561 - 2 พ.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 เม.ย 2561 - 3 พ.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 เม.ย 2561 - 4 พ.ค. 2561 | ราคา 17,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน


วันที่สอง เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - JADE GARDEN


วันที่สาม วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล - Seoullo 7017


วันที่สี่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE – ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน


วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร - SUPERMARKET


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ 
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จำกัด
- ปลั๊กไฟ ADAPTER
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน) ต่อทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15-20 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่ากระเช้าขึ้น-ลง ที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
ดาวน์โหลดไฟล์