02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

HZ12 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา – เซิ่นเจิ้น – จูไห่ – มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561 | ราคา 15,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น


วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา


วันที่สาม ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่


วันที่สี่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)***ไม่รวมประกันสุขภาพ***
- ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์