02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TF02 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 | ราคา 17,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2560 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ม.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค 2561 | ราคา 18,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 18,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 7 มี.ค 2561 | ราคา 18,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 มี.ค 2561 - 10 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561 | ราคา 15,555 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง


วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ชิมชาอู่หลง


วันที่สาม เมืองไถจง – หนาวโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) – หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต


วันที่สี่ ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ซีเหมินติง


วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ ฯ


 
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนดหรือตามเงื่อนไขของสายการบิน)  (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ) 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ดาวน์โหลดไฟล์