02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TF01 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา – อุทยานเหย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค 2561 | ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 7 มี.ค 2557 | ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 มี.ค 2561 - 10 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2560 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 มี.ค 2561 - 24 มี.ค 2561 | ราคา 14,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง


วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร ขึ้นตึก) – หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร ขึ้นตึก) – หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร ขึ้นตึก) – หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต


ดาวน์โหลดไฟล์