02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

RZ02 ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ มอสโคว์ – เมอร์มานค์ 7 วัน 5 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 | ราคา 67,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 | ราคา 69,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 | ราคา 69,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)


นที่สอง มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า


วันที่สาม เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า


วันที่สี่ เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์


วันที่หก พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์


วันที่หก สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ


วันที่เจ็ด เดินทางถึงกรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์