02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

RG23 ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – ซากอร์ส 8 วัน 5 คืน (J2)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 | ราคา 49,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 | ราคา 49,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 55,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | ราคา 49,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 | ราคา 49,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.พ. 2561 - 7 มี.ค 2560 | ราคา 49,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 49,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่แรก กรุงเทพฯ – บากู


วันที่สอง บากู – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่ห้า มอสโคว์


วันที่หก มอสโคว์ – ซากอร์ส – มอสโคว์


วันที่เจ็ด มอสโคว์ – บากู


วันที่แปด บากู – กรุงเทพ ฯ


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
- ค่าตั๋วรถไฟ SAPSAN เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
- ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 55 USD
- ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง 
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ดาวน์โหลดไฟล์