02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

RZ01 ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ มอสโคว์ – เมอร์มานค์ 8 วัน 5 คืน (EY)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2560 - 16 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2560 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 62,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี


วันที่สอง มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต – IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์


วันที่สาม สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า


วันที่สี่ เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า


วันที่ห้า เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์


วันที่หก พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล


วันที่เจ็ด สนามบินมอสโคว์


วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์