02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MB07 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน (SL)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.พ. 2561 - 4 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 4 ก.พ. 2561 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 13,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – พระนอนตาหวาน – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา


วันที่สอง หงสาวดี – พระสุพรรณกัลยา – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)


วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – เทพทันใจ – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์