02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MB06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (PG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ธ.ค. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 | ราคา 16,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่สอง ย่างกุ้ง – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)


วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์