02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EE04 มาดากัสการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 11 วัน โดยสายการบิน แอร์ ออสทรอล (UU)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 พ.ย. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 | ราคา 159,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ธ.ค. 2560 - 7 ม.ค. 2561 | ราคา 165,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ – รียูเนียน – อันตานานาริโว (มาดากัสการ์)


วันที่สอง อันตานานาริโว –อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ


วันที่สาม อันตานานาริโว – ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์


วันที่สี่ โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งุเบาบับ


วันที่ห้า หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว


วันที่หก อันตานานาริโว – ตลาดลาดีค – มอริเชียส (พักค้าง 2 คืน)


วันที่เจ็ด มอริเชียส – เกาะอิลิลูซิคเครทส์ – เกาะอิลิลูดวกซ์ – ดำน้ำตื้นชมประการัง


วันที่แปด น้ำตกซามาเรล – โรงงานผลิตรัม – เนินทรายเจ็ดสี– พอร์ตหลุยส์ – รียูเนียน (พักค้าง 2 คืน)


วันที่เก้า แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ – แซงต์ เดอนีส์


วันที่สิบ ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก – ไร่วนิลา – แซงต์ เดอนีส์


วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน UU, MD, MK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
- ค่าวีซ่าประเทศรียูเนียน
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว
 
อัตรานี้ไม่รวมถึง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
ดาวน์โหลดไฟล์