02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CE04 ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน (TK) ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEAวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561 | ราคา 109,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 | ราคา 109,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561 | ราคา 109,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่แรก กรุงเทพมหานคร


วันที่สอง อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า


วันที่สาม ปัลมา เดอมายอร์ก้า


วันที่สี่ โพรวองซ์ – ซีนองค์ (ทุ่งลาเวนเดอร์) – ซาลง เดอ โพรวองซ์


วันที่ห้า ซาร์ซาน่า – คาร์ราร่า มาซซา


วันที่หก วิเตอร์โบ – โบมาร์โซ – แตร์นี


วันที่เจ็ด กาแซร์ตา – อเวลลิโน่


วันที่แปด At Sea


วันที่เก้า บาร์เซโลนา – พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ – ช้อปปิ้ง


วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 
- ค่าวีซ่าเชงเก้น
- ค่าบริการ (Service fee, Gratuties) บนเรือ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์