02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CE03 ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ 13 วัน (TG) Royal Caribbean… Voyager of the SEAs! เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ....ดินแดนแถบโอเชียเนียวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 เม.ย 2561 - 6 เม.ย 2561 | ราคา 133,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร


วันที่ 2 ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ – ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas


วันที่ 3 Cruising


วันที่ 4 Cruising


วันที่ 5 เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)


วันที่ 6 Cruising


วันที่ 7 ลาโตกา (ประเทศฟิจิ)


วันที่ 8 ซูวา (ประเทศฟิจิ)


วันที่ 9 Cruising


วันที่ 10 นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)


วันที่ 11 Cruising


วันที่ 12 Cruising


วันที่ 13 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าวีซ่าออสเตรเลียและวีซ่านิวแคลิโดเนีย
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์