02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CE01 ล่องเรือทะเลบอลติค 10 วัน (TG) (Royal Caribbean – Serenade of the SEAs) สวีเดน – ฟินแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลัตเวียวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มิ.ย. 2561 - 2 ก.ค. 2561 | ราคา 109,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561 | ราคา 109,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม


วันที่สอง สตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) – เชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas


วันที่สาม เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์)


วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย)


วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (ประเทศรัสเซีย)


วันที่หก ทาลลินน์ (ประเทศเอสโตเนีย)


วันที่เจ็ด ริก้า (ประเทศลัตเวีย)


วันที่แปด AT SEA


วันที่เก้า สตอกโฮล์ม


วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร


 
 
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก้น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์