02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CS02 แพคเกจล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง - น่านน้ำสากล - แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืนวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 | ราคา 9,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 9,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 เม.ย 2561 - 8 เม.ย 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 เม.ย 2561 - 15 เม.ย 2561 | ราคา 14,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง - ลงเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI - อิสระพักผ่อนบนเรือ


วันที่ 2 ล่องเรือในน่านน้ำสากล- อิสระพักผ่อนบนเรือ


วันที่ 3 เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบท่าแหลมฉบัง


อัตรานี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ประกันอุบัติ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีท่าเรือ
2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
8. การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ (หากต้องการเช่ารถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
9. WIFI บนเรือ
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์