02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

AE03 เมาท์รัชมอร์ – เยลโลว์สโตน – อาร์เชส – แอนทีโลป 12 วัน (BRวันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 เม.ย 2560 - 24 เม.ย 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ต.ค. 2561 - 23 ต.ค. 2561 | ราคา 175,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 | ราคา 175,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ – ไทเป


วันที่สอง ไทเป – ลอสแองเจลิส – เซ็นต์จอร์จ


วันที่สาม แอนทีโลปแคนยอน


วันที่สี่ หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา


วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – โคโลราโด แคนยอน


วันที่หก ป่าไวท์ ริเวอร์ – เดนเวอร์ – แรพิดซิตี้


วันที่เจ็ด อนุสรณ์สถานแห่งชาติเมาท์รัชมอร์ – อุทยานแห่งชาติ วินด์เคฟ


วันที่แปด แรพิตซิตี้ – อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (พักค้าง 2 คืน)


วันที่เก้า อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน


วันที่สิบ ซีแอตเทิล – ช้อปปิ้งเอาท์เลต


วันที่สิบเอ็ด ซีแอตเทิล


วันที่สิบสอง กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html 
ดาวน์โหลดไฟล์