02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

VB25 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ฮาลอง - นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (FD)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 พ.ย. 2560 - 2 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ธ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2560 - 6 มี.ค 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 มี.ค 2561 - 3 เม.ย 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 เม.ย 2561 - 10 เม.ย 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 เม.ย 2561 - 15 เม.ย 2561 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 เม.ย 2561 - 24 เม.ย 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 เม.ย 2561 - 1 พ.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 มี.ค 2561 - 2 เม.ย 2561 | ราคา 11,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา


วันที่สอง ซาปา – เขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม + จีน – ฮานอย


วันที่สาม ฮานอย – นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก(TAM COC) – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดราตรีฮาลอง


วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – ร้านหยก – ถนน 36 สาย–กรุงเทพฯ


 
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 750บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์