02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

JI30 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า – โตเกียว 5 วัน 3 คืน (XJ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 | ราคา 27,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 28,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 30,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 | ราคา 30,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 | ราคา 28,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มี.ค 2561 - 11 มี.ค 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 มี.ค 2561 - 17 มี.ค 2561 | ราคา 29,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2560 | ราคา 29,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ โอซาก้า


วันที่สอง สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ – เมืองโอกากิ


วันที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น


วันที่สี่ ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
- ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
- ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
- ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
- ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
ดาวน์โหลดไฟล์