02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

JG97 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – Snow Mobile 6 วัน 4 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 55,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 | ราคา 55,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2560 | ราคา 55,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 | ราคา 55,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 55,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 | ราคา 55,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ


วันสองของการเดินทาง สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ


วันที่สามของการเดินทาง เมืองอาซาฮิกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองบิเอ ลานสกี Snow Mobile – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร – ซัปโปโร – **เมนูปู 3 ชนิด


วันที่สี่ของการเดินทาง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง – แช่น้ำแร่


วันที่ห้าของการเดินทาง บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


วันที่หกของการเดินทาง สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน 
ดาวน์โหลดไฟล์