02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

HZ01 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา – ดิสนีย์แลนด์ – พีคแทรม 3 วัน 2 คืน (CX)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 5 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 พ.ย. 2560 - 6 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 | ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 | ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 | ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 มี.ค 2561 - 4 มี.ค 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 มี.ค 2561 - 18 มี.ค 2561 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2561 - 19 มี.ค 2561 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 มี.ค 2561 - 25 มี.ค 2561 | ราคา 19,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ– ฮ่องกง–เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – Citygate Outlet – A Symphony of Lights


วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน


วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์