02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KG02 ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี – เกาะนามิ – สวนลอยฟ้าSeoullo7017– เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 พ.ย. 2560 - 5 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 7 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 พ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 | ราคา 16,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ – อินชอน – เข้าสู่ที่พัก


วันที่สอง เกาะนามิ – โรงถ่ายละคร Mbcdramia – ซูวอน


วันที่สาม โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop Duty Free – ตลาดเมียงดง


วันที่สี่ พระราชวังถ๊อกซูกุง – ถนนเรียบกำแพงหิน –โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) – สวนลอยฟ้าSeoullo7017 พลอยอะเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง –ถนนฮงอิก


วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต –อินชอน – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
ดาวน์โหลดไฟล์