02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MW01 ทัวร์โมรอคโค แกรด์โมรอคโค 9 วัน (EY)



วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 พ.ย. 2560 - 7 ธ.ค. 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 | ราคา 52,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี


วันที่สอง อาบูดาบี – คาซาบลังก้า – ชมเมือง – มาราเคช – ชมโชว์


วันที่สาม มาราเกช – ชมพระราชวัง – วอซาเซท


วันที่สี่ วอซาเซส – ทินเฮียร์ – เมอร์ซูก้า


วันที่ห้า เมอร์ซูก้า – ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทรายนั่งรถ 4WD – แอร์ฟอร์ด – เฟส


วันที่หก เฟส – มาดีน่า แห่ง เฟส – เชฟชาอูน


วันที่เจ็ด เชฟชาอูน – เมืองโบราณโวลูบิลิส – แมกเนส – ราบัต


วันที่แปด ราบัต – ชมเมือง – กรุงเทพฯ


วันที่เก้า อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-คาซาบลังก้า // ราบัต-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
- โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
- ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 USD ต่อท่าน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์