02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MZ02 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ – พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560 | ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 | ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ธ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 | ราคา 14,888 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์


วันที่สอง มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบง – พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์


วันที่สาม พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์


วันที่สี่ มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ดาวน์โหลดไฟล์