Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ TI01 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน (TK)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TI01 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน (TK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
12 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
| ราคา 29,992 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
28 พ.ย. 2560 - 5 ธ.ค. 2560
| ราคา 29,992 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
11 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
| ราคา 31,992 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


วันที่สอง อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ – พระราชวังโดลมาบาเช


วันที่สาม เมืองบูร์ซ่า – มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา – อิชเมียร์


วันที่สี่ ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)


วันที่ห้า เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค – ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)


วันที่หก เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – กรุงอังคาร่า


วันที่เจ็ด อังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)   กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก  2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง
- ค่ารถตลอดรายการทัวร์
- ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 60 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
- ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
- ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ดาวน์โหลดไฟล์