02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TG12 ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล – ทรอย – คัปปาโดเกีย 9 วัน 7 คืน (TK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 พ.ย. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 | ราคา 29,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – อีสตันบูล


วันที่สอง อีสตันบูล – ชานัคคาเล – ทรอย – ไอวาลิค


วันที่สาม ไอวาลิค – เพอร์กามัม – เอเฟซุส


วันที่สี่ คูซาดาซึ – ปามุคคาเล


วันที่ห้า ปามุคคาเล – คอนยา – คัปปาโดเกีย


วันที่หก คัปปาโดเกีย – อังการา


วันที่เจ็ด อังการา – อีสตันบูล


วันที่แปด อีสตันบูล


วันที่เก้า อีสตันบูล – กรุงเทพ ฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินเตอร์กิชแอร์ไลนส์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
- ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 80 USD
- ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง 
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ดาวน์โหลดไฟล์