02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

JC35 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ – โอซาก้า อร่อยกับเนื้อชื่อดัง 3 ชนิดของญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน (JL)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 | ราคา 58,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560 | ราคา 58,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ


วันที่สอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - มิเอะ - มัตสึซากะ อิ่มอร่อยกับเมนูเนื้อวัวมัตสึซากะ (หนึ่งในเนื้อวัวในตำนานญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุด) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะโนะซาโตะ - นางาชิม่า – ช้อปปิ้งแจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ต นาโกย่า


วันที่สาม นาโกย่า - กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมบ้านตัวอย่างเมืองชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิ่มอร่อยกับเมนูเนื้อวัวฮิดะ (เนื้อวัวที่มีชื่อเสียงไม่แพ้เนื้อวัวจากเมืองอื่นในประเทศญี่ปุ่น) อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


วันที่สี่ ทาคายาม่า - กุโจ ฮะจิมัง - กิจกรรมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมืองเก่ากุโจ - บริการท่านด้วยของว่างชาเขียวและพาร์เฟ่ขึ้นชื่อของเมือง – นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น


วันที่ห้า นครโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - โกเบ - อิ่มอร่อยกับเนื้อวัว ในตำนานแห่งความอร่อยมายาวนานกับเนื้อวัวโกเบ - อิสระช้อปปิ้งฮาเบอร์แลนด์ - ขึ้นจุดชมวิวพอร์ททาวเวอร์ (ลิฟต์) - คันไซ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติคันไซ


วันที่หก สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


อัตราค่านี้รวม
- ค่าบริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
- ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
- ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
- ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
ดาวน์โหลดไฟล์