02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

MB16 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - ไหว้พระ 5 วัดดัง (SL)(DD)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ม.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ก.พ. 2561 - 26 มี.ค 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 มี.ค 2561 - 5 มี.ค 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2561 - 8 มี.ค 2561 | ราคา 4,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 มี.ค 2561 - 12 มี.ค 2561 | ราคา 4,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยี – เทพทันใจ เทพกระซิบ – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์