02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

VB23 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย –ซาปา – นิงบิงห์ – นั่งกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน (SL)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ต.ค. 2560 - 1 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 6 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา


วันที่สอง ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน – ซาปา


วันที่สาม ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ –วัดหง๊อกซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


วันที่สี่ ฮานอย – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพ ฯ


 
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์