02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TPO15 ทัวร์ตุรกี ทรอย - คัปปาโดเกีย - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ย 10 วัน (TK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ต.ค. 2560 - 5 พ.ย. 2560 | ราคา 46,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560 | ราคา 46,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 | ราคา 46,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 46,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล


วันที่สอง ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่


วันที่สาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต – เมืองชานัคคาเล่


วันที่สี่ ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ


วันที่ห้า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่


วันที่หก เมืองปามุคคาเล่ – เมืองอันตาเลีย


วันที่เจ็ด เมืองอันตาเลีย – เมืองคอนย่า


วันที่แปด เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง


วันที่เก้า นครใต้ดินไคมัคลึ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย – กรุงเทพมหานคร


วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
- ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
- เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์