02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EG55 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สเปน- มาดริด 8วีน5คืน (EY)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ก.ย. 2560 - 25 ก.ย. 2560 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.ย. 2560 - 4 ต.ค. 2560 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 | ราคา 39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อาบูดาบี


วันที่สองของการเดินทาง อาบูดาบี– มาดริด – โทเลโด้ – กอร์โดบา


วันที่สามของการเดินทาง กอร์โดบา – เข้าชมมัสยิดเมซกีตา - เซบีย่า – เข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า


วันที่สี่ของการเดินทาง เซบีย่า – มาลาก้า – กรานาด้า


วันที่ห้าของการเดินทาง กรานาด้า – พระราชวังอาลัมบรา – มาดริด


วันที่หกของการเดินทาง มาดริด – Las Rozas Village Outlet – พระราชวังหลวง


วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบิน – อาบูดาบี


วันที่แปดของการเดินทาง อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (14 ยูโร ต่อท่าน)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร หรือ 800 บาท)
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ดาวน์โหลดไฟล์