02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TGH10 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน (TK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.ย. 2560 - 8 ก.ย. 2560 | ราคา 37,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 | ราคา 37,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 | ราคา 39,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 | ราคา 39,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – อีสตันบูล


วันที่สอง อีสตันบูล-มอสโคว์


วันที่สาม มอสโคว์


วันที่สี่ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อีสตันบูล – กรุงเทพฯ


วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-มอสโคว์//เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 50 USD
- ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง 
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ดาวน์โหลดไฟล์