02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

HC01 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 | ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 | ราคา 22,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – REPULSE BAY – วัดหมันโหมว – Victoria Paek – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – โอเชี่ยนเทอร์มินอล


วันที่สอง วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาเก็ต - Symphony of Lights


วันที่สาม วัดหยวนหยวน – วัดทินหัว – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – วัดโป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
- ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
- ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
- ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 140 HKD /ท่าน/ทริป(หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
ดาวน์โหลดไฟล์