02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KC07 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ – วัดนักซานซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (LJ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.ย. 2560 - 7 ก.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ก.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560 | ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 | ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ต.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 | ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 | ราคา 18,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 | ราคา 19,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


วันสอง อินชอน – เกาะนามิ – วัดนักซันซา(ชมพระอาทิตย์ตกดิน)


วันสาม สถาบันสอนทำกิมจิ–ถ่ายรูปฮันบก–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล – N TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ตลาดทงแดมุน


วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง


วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – ถ่ายภาพ 3 มิติ – ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
- น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป)
- ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์