02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TZ03 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560 | ราคา 20,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.ย. 2560 - 21 ก.ย. 2560 | ราคา 20,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 | ราคา 20,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 ต.ค. 2560 - 8 ต.ค. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 7 พ.ย. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 | ราคา 21,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 22,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 | ราคา 22,777 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 | ราคา 23,777 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้


วันที่สาม ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง


วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง


วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)***ไม่รวมประกันสุขภาพ*** 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ดาวน์โหลดไฟล์