Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ UD02 ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

UD02 ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
7 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
| ราคา 120,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - อนาไฮม์


วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์


วันที่ 3 เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ


วันที่ 4 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส


วันที่ 5 ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์


วันที่ 6 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์


วันที่ 7 เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง


วันที่ 8 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ


วันที่ 9 ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  
- ค่ารถโค้ชมาตรฐาน USA ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง
- ค่าบัตรเข้า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง Triple Room ให้บริการ, และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว (ท่านละ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ดาวน์โหลดไฟล์