02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EDV04 ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 7 วัน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 | ราคา 75,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ก.ย. 2560 - 6 ต.ค. 2560 | ราคา 75,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 | ราคา 75,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 | ราคา 75,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ต.ค. 2560 - 27 ก.ย. 2560 | ราคา 75,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ต.ค. 2560 - 3 พ.ย. 2560 | ราคา 75,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)


วันที่สอง เชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด–ตูร์


วันที่สาม ตูร์–มงต์แซงต์มิเชล–เที่ยวชมเมือง–แซงต์ มาโล–โบสถ์แซงต์ มาโล–เที่ยวชมเมือง


วันที่สี่ แซงต์ มาโล–ปารีส–เที่ยวชมเมือง–ขึ้นหอไอเฟล–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ช้อปปิ้งชองป์เอลิเซ่ย์


วันที่ห้า ปารีส–เข้าขมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี–ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์


วันที่หก มงมาร์ต–มหาวิหารพระหฤทัย–เดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว 
- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
- ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
- ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
- บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
ดาวน์โหลดไฟล์