02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

EDV02 ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ - เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 | ราคา 139,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ก.ย. 2560 - 7 ต.ค. 2560 | ราคา 139,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 | ราคา 139,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 | ราคา 139,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560 | ราคา 139,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ต.ค. 2560 - 4 พ.ย. 2560 | ราคา 139,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ-ออสโล


วันที่สอง กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ )


วันที่สาม Glacier Lagoon-ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน-หมู่บ้านวิค


วันที่สี่ หมู่บ้านวิค - ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull – ขับรถสโนว์โมบิล - เซลฟอสส์


วันที่ห้า โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ – โบสถ์ฮัล กรีมสคีร์คยา – เพอร์แลนด์ –


วันที่หก ล่องเรือชมปลาวาฬ –Concert house- บลูลากูน-เคฟลาวิค


วันที่เจ็ด เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์ )–โคเปนเฮเกน ( เดนมาร์ก )


วันที่แปด โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินี เกฟิออน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่เก้า กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว 
- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
- ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
- ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
- บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
ดาวน์โหลดไฟล์