Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ UD01 ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก 10 วัน (EK)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

UD01 ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันออก 10 วัน (EK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
10 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
| ราคา 157,000 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
13 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
| ราคา 157,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)


วันที่ 2 นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ-พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ


วันที่ 3 วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี้


วันที่ 4 แอตแลนติกซิตี้ - มหานครนิวยอร์ค


วันที่ 5 มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท


วันที่ 6 มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)


วันที่ 7 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - โตรอนโต้


วันที่ 8 โตรอนโต้ - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่นครดูไบ


วันที่ 9 นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


วันที่ 10 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง 20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นั่ง
- ค่าเรือล่องชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกเอ็มไพรม์สเตท / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร์
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) จะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
- ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
- ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
- ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น
ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ดาวน์โหลดไฟล์